Przedłuż wakacje z Get Free

REGULAMIN PROMOCJI
„Przedłuż wakacje z Get Free”

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady Promocji organizowanej pod nazwą „Przedłuż wakacje z Get Free” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest firma Get Free Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Akacjowej 4, 62-002 Suchy Las, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu- VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796182, kapitał zakładowy 50 tyś zł. NIP 9721302262 (zwany dalej: Organizatorem).

§ 2 Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

§ 3 Przedmiot i zasady Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub osoby fizyczne (zwani dalej „Uczestnikami”), którzy w czasie trwania Promocji:
– nawiążą z Organizatorem współpracę w ramach Umowy o świadczenie usług w zakresie kupna i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż
4 kWp.
– dokonają pełnej płatności za usługę w zakresie kupna i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 4 kWp.
2. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji spełni warunki wymienione w § 3 pkt. 1 Regulaminu może zakupić w cenie 1 zł netto + 23% voucher z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem uprawniającym do dokonania przez Odbiorcę jednej rezerwacji pobytu w APARAMENCIE dla czterech osób trwającego sześć dób hotelowych na terenie wybranego Ośrodka Holiday Park & Resort zgodnie z zasadami określonymi w zewnętrznym Regulaminie Holiday Park & Resort. Aktualny regulamin główny Holiday Park & Resort zamieszczony jest na stronie internetowej: https://holidaypark.pl/regulamin/ ,
pt. „Regulamin vouchery firmowe – zakupione od 1 czerwca 2021 roku (włącznie)”
3. Voucher może zostać odebrany osobiście w siedzibie Organizatora lub przez osobę wskazaną przez Uczestnika pod warunkiem posiadania przez tę osobę stosownego upoważnienia po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany Vouchera na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.
5. Vouchery są ważne 5 lat, tj. do dnia 01.06.2026r.
Oznacza to, że do wskazanego dnia pobyty zostaną w pełni zrealizowane pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich.
6. Rezerwacja pobytu może nastąpić najpóźniej przed upływem 2 lat od końca terminu ważności Vouchera, przy czym, rezerwacja pobytu na podstawie Vouchera po upływie 3 lat jest możliwa, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc w Ośrodkach i skutki niewykorzystanego z tego powodu Vouchera.
7. Warunkiem aktywacji Vouchera (a tym samym możliwości dokonania rezerwacji przez Odbiorcę) jest przekazanie Kodu Vouchera wraz z danymi osobowymi Odbiorcy Vouchera (istnieje możliwość wskazania na Voucherze danych osobowych dwóch osób, jeśli pozostają w związku małżeńskim w rozumieniu przepisów prawa polskiego powszechnie obowiązującego) przez Udostępniającego lub Odbiorcę telefonicznie na numer telefonu +48735200800 lub na adres e-mail: [email protected]. Usługodawca, zobowiązuje się do aktywacji Vouchera w terminie 48 h od momentu otrzymania zgłoszenia.
8. Rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera można dokonywać w okresie działania Ośrodków Holiday Park & Resort z wyłączeniem okresów przypadających w każdym roku kalendarzowym wymienionych w regulaminie głównym Holiday Park & Resort zamieszczonym na stronie internetowej: https://holidaypark.pl/regulamin/ ,
pt. „Regulamin vouchery firmowe – zakupione od 1 czerwca 2021 roku (włącznie)”

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Promocją można składać w formie pisemnej na adres: Get Free Sp. z o.o., ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] z dopiskiem „Reklamacja – Promocja „Przedłuż wakacje z Get Free”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące Promocji zgłaszane pisemnie lub elektronicznie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora.

§ 5 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika dla celów związanych z organizacją Promocji w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnik podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, ma prawo dostępu do nich, ich zmiany, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.getfree.pl
2. Uczestnik zamawiając produkt w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed