Regulamin promocji Z WIOSNĄ MOCE ROSNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady Promocji organizowanej pod nazwą „Z wiosną moce rosną” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Get Free Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Akacjowej 4, 62-002 Suchy Las, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu- VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796182, kapitał zakładowy 50 tyś zł. NIP 9721302262 (zwany dalej: „Organizatorem”).

§ 2 Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa od 16.04.2021 r. do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

§ 3 Przedmiot i zasady Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub osoby fizyczne (zwani dalej „Uczestnikami”), którzy w czasie trwania Promocji: nawiążą z Organizatorem współpracę w ramach Umowy o świadczenie usług w zakresie kupna i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 4 kWp.
 2. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji spełni warunki wymienione w § 3 pkt. 1 Regulaminu może zakupić w cenie 1 zł netto + 23% VAT klimatyzator marki Haier Tundra Plus 2,6 kW (zwany dalej „Klimatyzatorem”) pod warunkiem, że w związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 okaże poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.
 3. Organizator po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji, wystawi fakturę VAT na kwotę 1,23 zł i po zaksięgowaniu kwoty zrealizuje zamówienie na zakup Klimatyzatora. W terminie 30 dni od otrzymania tego zamówienia. Klimatyzator wraz z fakturą zakupu zostanie dostarczony na koszt Organizatora przesyłką kurierską, adresowaną do Uczestnika.
 4. Klimatyzator może zostać odebrany również osobiście w siedzibie Organizatora przez osobę wskazaną przez Uczestnika pod warunkiem posiadania przez tę osobę upoważnienia.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany Klimatyzatora na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Promocją można składać w formie pisemnej na adres: Get Free Sp. z o.o., ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] z dopiskiem „Reklamacja – Promocja WIOSNĄ MOCE ROSNĄ”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące Promocji zgłaszane pisemnie lub elektronicznie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika dla celów związanych z organizacją Promocji w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków
  Organizatora wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnik podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, ma prawo dostępu do nich, ich zmiany, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.getfree.pl.
 2. Uczestnik zamawiając produkt w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed